සජිත්ව විවේචනය කරන්න ගිය තෙවරප්පෙරුම ඇන ගනී – තත්වය පාලනය කරගන්න රුවන්ටත් බැරි වෙයි (VIDEO)

සජිත්ව විවේචනය කරන්න ගිය තෙවරප්පෙරුම ඇන ගනී - තත්වය පාලනය කරගන්න රුවන්ටත් බැරි වෙයි (VIDEO)
  • සජිත් ප්‍රේමදාස
  • පාලිත තෙවරප්පෙරුම
  • රුවන් විජයවර්ධන

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka