වෛද්‍ය අසේලගේ තනතුර කොට උඩ! මීළඟ සෞඛ්‍ය සේවා ලොක්කාත් තීන්දුයි!

වෛද්‍ය අසේලගේ තනතුර කොට උඩ! මීළඟ සෞඛ්‍ය සේවා ලොක්කාත් තීන්දුයි!
  • අසේල ගුණවර්ධන
  • කොවිඩ් 19
  • සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka