විවේචන තියෙනවා නම් ඊට විසඳුම් ඉදිරිපත් කරන්න – ගම්මන්පිලගෙන් විපක්ෂයට අභියෝගයක්

විවේචන තියෙනවා නම් ඊට විසඳුම් ඉදිරිපත් කරන්න - ගම්මන්පිලගෙන් විපක්ෂයට අභියෝගයක්
  • උදය ගම්මන්පිල

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka