විමල් වීරවංශ පෙති විශාරදයෙක් – අපි ඒක පසුගිය කාලයේ දැක්කා : මේ සභාවේ සමහරෙකුත් ඒ පෙත්ත ගහලා

  • නලින් බණ්ඩාර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka