වාහන සහ මාස්ක් ගැන පොලීසියෙන් දැනුම් දීමක්

  • අජිත් රෝහණ
  • මුව ආවරණ
  • කොවිඩ් 19
  • සංචරණ සීමා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka