ලොහාන් රත්වත්තේට තවත් ඇමැතිධූරයක් – බන්ධනාගාර විෂයත් පවරයි

ලොහාන් රත්වත්තේට තවත් ඇමැතිධූරයක් - බන්ධනාගාර විෂයත් පවරයි
  • ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka