රුපියලේ අගය ස්ථාවර කරන්න චීනයෙන් සහ ඉන්දියාවෙන්ඇ මෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.5 ක විනිමය හුවමාරු පහසුකමක්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka