රැස්වීමේ කතා කරමින් සිටි බැසිල් රාජපක්ෂ අමතා පුද්ගලයෙකු මහ හඩින් කතාවක් කරයි (VIDEO)

රැස්වීමේ කතා කරමින් සිටි බැසිල් රාජපක්ෂ අමතා පුද්ගලයෙකු මහ හඩින් කතාවක් කරයි (VIDEO)
  • බැසිල් රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka