රැපිඩ් ටෙස්ට්වලට තිබෙන අවධානය PCR පරීක්ෂණ සඳහා නොමැතිවීම ප්‍රශ්නයක් – රවී කුමුදේශ්

රැපිඩ් ටෙස්ට්වලට තිබෙන අවධානය PCR පරීක්ෂණ සඳහා නොමැතිවීම ප්‍රශ්නයක් - රවී කුමුදේශ්
  • රවී කුමුදේශ්
  • PCR

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka