රනිල් දුටු කතානායකට තනතුර අමතක වෙයි: සුභ පතද්දී පිටවුණ වචනය මෙන්න (VIDEO)

රනිල් දුටු කතානායකට තනතුර අමතක වෙයි: සුභ පතද්දී පිටවුණ වචනය මෙන්න (VIDEO)
  • මහින්ද යාපා අබේවර්ධන
  • රනිල් වික්‍රමසිංහ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka