රන්ජන් පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය වෙනස් කරයි – කතානායකව ලොක්කා නමින් ආමන්ත්‍රණය කරයි

රන්ජන් පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය වෙනස් කරයි - කතානායකව ලොක්කා නමින් ආමන්ත්‍රණය කරයි
  • කතානායක
  • රන්ජන් රාමනායක

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka