රටේ සංවර්ධනයට හා ජනතාවගේ ගැටලුවලට විසදුම් ලබාදීමට පළාත් සභා ක්‍රමය දායක කර ගත හැකියි – නිමල් ලාන්සා

රටේ සංවර්ධනයට හා ජනතාවගේ ගැටලුවලට විසදුම් ලබාදීමට පළාත් සභා ක්‍රමය දායක කර ගත හැකියි - නිමල් ලාන්සා
  • නිමල් ලන්සා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka