රජයේ ප්‍රථම සුලං විදුලි බලාගාරය විවෘත වෙි . පවුල් දෙලක්ෂයකට වැඩි පිරිසකට විදුලිය දීමට පුලුවන්

රජයේ ප්‍රථම  සුලං විදුලි බලාගාරය විවෘත වෙි . පවුල් දෙලක්ෂයකට වැඩි පිරිසකට විදුලිය දීමට පුලුවන්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka