”ම‌ගේ ගෑනිට හැදුණා මහත්තයෝ, පැණිය දෙන්න” – ධම්මිකගේ නිවස ඉස්සරහ පැණිය ගන්න අදත් පෝලිම් (VIDEO)

''ම‌ගේ ගෑනිට හැදුණා මහත්තයෝ, පැණිය දෙන්න'' - ධම්මිකගේ නිවස ඉස්සරහ පැණිය ගන්න අදත් පෝලිම් (VIDEO)
  • ධම්මික පැණිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka