“මොකක්ද ඔයා හැදුවේ..ඔයාට අයිතියක් නෑ මෙතන“ උද්ඝෝෂණයට ගිය පාඨලීව මැනිං වෙළෙඳුන් බැන පන්නා දමයි (VIDEO)

“මොකක්ද ඔයා හැදුවේ..ඔයාට අයිතියක් නෑ මෙතන“ උද්ඝෝෂණයට ගිය පාඨලීව මැනිං වෙළෙඳුන් බැන පන්නා දමයි (VIDEO)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka