“මේ ඉඩම් රැක ගත්තේ අපි – මොනා හරි වුණොත් පාරට බහිනවා” – භාග්‍යා ගැන ගමේ මිනිස්සු කියන කතාව

  • සිංහරාජ වන විනාශය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka