මේක මහ විකාරයක් – භූමදානයට ඉඩ නොදීම ගැන අලි සබ්රි තැබූ සටහන

මේක මහ විකාරයක් - භූමදානයට ඉඩ නොදීම ගැන අලි සබ්රි තැබූ සටහන
  • අලි සබ්රි
  • කොරෝනා
  • කොරෝනා ආසාදිතයින්
  • කොරෝනා මරණ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka