මාස්ක් නොදාපු නෝනා ඉදිරියේ නැවුණු නිරෝධායන නීතිය – පොලීසියටත් තැන්ක් යූ කියා යයි (VIDEO)

මාස්ක් නොදාපු නෝනා ඉදිරියේ නැවුණු නිරෝධායන නීතිය - පොලීසියටත් තැන්ක් යූ කියා යයි (VIDEO)
  • කොරෝනා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka