මහර බන්ධනාගාරයේ තිබූ පෙති 21000ක් ගැන පොලීසියට ප්‍රශ්නයක්! වෛද්‍යවරයා ගැන විමර්ශන ඇස

මහර බන්ධනාගාරයේ තිබූ පෙති 21000ක් ගැන පොලීසියට ප්‍රශ්නයක්! වෛද්‍යවරයා ගැන විමර්ශන ඇස
  • පොලීසිය
  • බන්ධනාගාර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka