මහර ගැටුම පාතාලයේ ගේමක් – ගැටුම අතතුරදී පිරිසක් බෙර ගසමින් සිංදු කියලා (VIDEO)

මහර ගැටුම පාතාලයේ ගේමක් - ගැටුම අතතුරදී පිරිසක් බෙර ගසමින් සිංදු කියලා (VIDEO)
  • මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka