මහජන ධනය අරපිරිමැස්සෙන් පාවිච්චි කිරීමේ ආදර්ශය ජනපතිගෙන් අපට ලැබී තිබෙනවා

මහජන ධනය අරපිරිමැස්සෙන් පාවිච්චි කිරීමේ ආදර්ශය ජනපතිගෙන් අපට ලැබී තිබෙනවා
  • විමල් වීරවංශ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka