මම මහින්දගේවත්, ගෝඨාභයගේවත් මිනිහෙක් නෙමෙයි – ස්වාධීන මිනිහෙක් : ඒක මගේ භාවිතයෙන් බලාගන්න (VIDEO)

මම මහින්දගේවත්, ගෝඨාභයගේවත් මිනිහෙක් නෙමෙයි - ස්වාධීන මිනිහෙක් : ඒක මගේ භාවිතයෙන් බලාගන්න (VIDEO)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka