“මට ගහපුවා මට කියපුවා මට කරපුවා දන්නවා“ – මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක හිමිගේ චෝදනාවට ඇමැති ජෝන්ස්ටන්ගෙන් පිළිතුරු

“මට ගහපුවා මට කියපුවා මට කරපුවා දන්නවා“ - මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක හිමිගේ චෝදනාවට ඇමැති ජෝන්ස්ටන්ගෙන් පිළිතුරු
  • මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක හිමි

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka