බෝසතාණන් අවු. 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කළාක් මෙන් ජනතාවට අවු. 5ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කිරීමට සිදු වෙලා – රංගේ බණ්ඩාර

බෝසතාණන් අවු. 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කළාක් මෙන් ජනතාවට අවු. 5ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කිරීමට සිදු වෙලා - රංගේ බණ්ඩාර

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka