බුද්ධි අංශයෙන් උද්ඝෝෂකයන් ගැන අනාවරණයක්

බුද්ධි අංශයෙන් උද්ඝෝෂකයන් ගැන අනාවරණයක්
  • බුද්ධි අංශ
  • ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය
  • කොවිඩ් 19
  • ගුරු වැටුප් ගැටළුව

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka