“බැහැපිය දෙමළා එළියට කියලා මට ගැහුවා..” – පොලිස් නිලධාරියාගෙන් ගුටි කෑ රියදුරු සියල්ල හෙළි කරයි

“බැහැපිය දෙමළා එළියට කියලා මට ගැහුවා..” - පොලිස් නිලධාරියාගෙන් ගුටි කෑ රියදුරු සියල්ල හෙළි කරයි
  • පොලිස් පහරදීම්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka