බැසිල් පාර්ලිමේන්තු එනවට ජවිපෙත් කැමැත්ත දෙයි – තව අවුලක් ගැනත් කියයි (VIDEO)

බැසිල් පාර්ලිමේන්තු එනවට ජවිපෙත් කැමැත්ත දෙයි - තව අවුලක් ගැනත් කියයි (VIDEO)
  • බැසිල් රාජපක්ෂ
  • විජිත හේරත්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka