බහු ජාතික සමාගම්වලට ආණ්ඩුව යට වෙන්නේ නැහැ: පරිසර ඇමතිගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

  • මහින්ද අමරවීර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka