පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව හුදකලා කළ හැකියි…දින කිහිපයකට අවශ්‍ය දේ රැස්කර ගන්න – යුද හමුදාපති කියයි

පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව හුදකලා කළ හැකියි...දින කිහිපයකට අවශ්‍ය දේ රැස්කර ගන්න - යුද හමුදාපති කියයි
  • කොවිඩ්19

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka