පාතාලෙයේ ඉන්න අයට ඇමැති සරත් වීරසේකරගෙන් ආරාධනා – අලුත් ඇමැතිකමේ වැඩ පෙන්නන හැටිත් කියයි

පාතාලෙයේ ඉන්න අයට ඇමැති සරත් වීරසේකරගෙන් ආරාධනා - අලුත් ඇමැතිකමේ වැඩ පෙන්නන හැටිත් කියයි
  • සරත් වීරසේකර
  • පාතාලය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka