පහුගිය වසරේ පොලීසිය රුපියල් මිලියන 38000 ක පිටරට මාලු කාලා – මේ වසරේදී ආනයනය නතර කිරීමට සුදානම්

පහුගිය වසරේ පොලීසිය රුපියල් මිලියන 38000 ක පිටරට මාලු කාලා - මේ වසරේදී ආනයනය නතර කිරීමට සුදානම්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka