පස්සර කළඹමින් තවත් අනතුරක් සිදුවෙයි – ප්‍රපාතයකට ලොරි රථයක් ඇදී යයි (PHOTOS)

පස්සර කළඹමින් තවත් අනතුරක් සිදුවෙයි - ප්‍රපාතයකට ලොරි රථයක් ඇදී යයි (PHOTOS)
  • පස්සර අනතුර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka