පස්සර අනතුර වෙන්න කලින් පාරට වැටුණු කළුගල ඉවත් කරන්න හදලා – නැවතුනේ කාගේ වරදින්ද?

පස්සර අනතුර වෙන්න කලින් පාරට වැටුණු කළුගල ඉවත් කරන්න හදලා - නැවතුනේ කාගේ වරදින්ද?
  • පස්සර අනතුර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka