“පවුල් ලක්ෂයක සමෘද්ධිය කපන්න මට බාර දෙන්න..මට කියන්න බය නෑ“ ඇමැති දුමින්ද ජනපතිටත් දන්වයි

“පවුල් ලක්ෂයක සමෘද්ධිය කපන්න මට බාර දෙන්න..මට කියන්න බය නෑ“ ඇමැති දුමින්ද ජනපතිටත් දන්වයි
  • දුමින්ද දිසානායක

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka