ධම්මික පැණියේ ගුණ අගුණ ටිකින් ටික එළියට : සාදික්කා වලින් අතුරු ආබාධ – උණු කළ මීපැණි විසක්

ධම්මික පැණියේ ගුණ අගුණ ටිකින් ටික එළියට : සාදික්කා වලින් අතුරු ආබාධ - උණු කළ මීපැණි විසක්
  • ධම්මික පැණිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka