“දරුවන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පාසල් වෙත කැඳවීම වෙනුවෙන් සියලුම පාර්ශව වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි” අධ්‍යාපන ලේකම්

“දරුවන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පාසල් වෙත කැඳවීම වෙනුවෙන් සියලුම පාර්ශව වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි” අධ්‍යාපන ලේකම්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka