ඩොලර් බිලියනයක් වටිනා කොළඹ වරාය නගරයේ පළමු ආයෝජන ගිවිසුම අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් අත්සන් තබයි

ඩොලර් බිලියනයක් වටිනා කොළඹ වරාය නගරයේ පළමු ආයෝජන ගිවිසුම අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් අත්සන් තබයි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka