“ඩොක්ටර් වයිට් ආවනම් ලොක්කට තියෙන ලෙඩ 35ත් කියයි“ – මම කාටත් බය නෑ කියා රන්ජන් කළ කතාව

“ඩොක්ටර් වයිට් ආවනම් ලොක්කට තියෙන ලෙඩ 35ත් කියයි“ - මම කාටත් බය නෑ කියා රන්ජන් කළ කතාව
  • රන්ජන් රාමනායක

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka