ඩයනාට සහ අරවින්දට පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන්

 • ඩයනා ගමගේ
 • අරවින්ද කුමාර්
 • ඉෂාක් රහුමාන්
 • ෆයිසාල් කාසිම්
 • එච්එම්එම් හාරිස්
 • එම්එස් තවුෆික්
 • නසිර් අහමඩ්
 • ඒඒඑස්එම් රහීම්
 • එම්එම්එම්මුෂාරෆ්

  Source From local-news AM
  Author:
  #SriLanka #News #lka