ජනපති හා අගමැති ඉදිරියේ පිලිප් ගුණවර්ධනගේ මුනුබුරා සිය මංගල කතාව කරයි

ජනපති හා අගමැති ඉදිරියේ පිලිප් ගුණවර්ධනගේ මුනුබුරා සිය මංගල කතාව කරයි
  • යදාමිනි ගුණවර්ධන

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka