කොළඹට කිරි යාපනයට කැකිරි : නගර සභා කොටි නිල ඇඳුම ගැන පාර්ලිමේන්තුවත් උණුසුම් වෙයි

කොළඹට කිරි යාපනයට කැකිරි : නගර සභා කොටි නිල ඇඳුම ගැන පාර්ලිමේන්තුවත් උණුසුම් වෙයි
  • යාපනයේ නව පොලිස් ඒකකය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka