කොවිඩ් මෘතදේහ ආදාහනය ගැන රජයේ ස්ථාවරය ගැන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ අධිකරණයට දන්වයි

කොවිඩ් මෘතදේහ ආදාහනය ගැන රජයේ ස්ථාවරය ගැන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ අධිකරණයට දන්වයි
  • කොවිඩ්19

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka