කොවිඩ් එන්නත්වල තෙවැනි මාත්‍රාවකුත්!

කොවිඩ් එන්නත්වල තෙවැනි මාත්‍රාවකුත්!
  • කොවිඩ් 19
  • කොවිඩ් මර්ධන එන්නත්
  • ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka