කොරෝනා පැණිය ලප් තැනම ලොප් – “බටහිර වෛද්‍ය ක‍්‍රමයේ නොවන ඖෂධයක් අනුමත කරන්න බෑ“ කියා GMOA ප්‍රසිද්ධ කරයි

කොරෝනා පැණිය ලප් තැනම ලොප් - “බටහිර වෛද්‍ය ක‍්‍රමයේ නොවන ඖෂධයක් අනුමත කරන්න බෑ“ කියා GMOA ප්‍රසිද්ධ කරයි
  • ධම්මික පැණිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka