කොරෝනා ඖෂධය පොලිසියේ ආසාදිතයින්ට දී සුවය ලබයි – ආසාදිත සිරකරුවන්ටත් දීමට පියවර

කොරෝනා ඖෂධය පොලිසියේ ආසාදිතයින්ට දී සුවය ලබයි -  ආසාදිත සිරකරුවන්ටත් දීමට පියවර
  • ධම්මික පැණිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka