කොන්දේසි නෑ – රජයේ ප්‍රධානීන් ඉදිරියේ ඇමැති බැසිල් සැලසුම දිගහරී

කොන්දේසි නෑ - රජයේ ප්‍රධානීන් ඉදිරියේ ඇමැති බැසිල් සැලසුම දිගහරී
  • බැසිල් රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka