“ඔහේ මරා ගත්ත දෙන්“ මහර කැරැල්ලේ වීඩියෝවේ හඩ පට එළියට! ගැටුමක් නිර්මාණය කළාදැයි සැකයක් (VIDEO)

  • මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka