“ඔය අධිකරණ ඇමතිකම පැත්තකට දාන්න – ජාතියේ අයිතීන් දිනාගන්න අපිත් සමග එන්න” – වෙල්ගම

  • කුමාර වෙල්ගම

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka