එන්නත් දෙකම ගත් පසු වෛද්‍ය ජයරුවන්ට නොසිතූ ප්‍රතිඵලයක්

එන්නත් දෙකම ගත් පසු වෛද්‍ය ජයරුවන්ට නොසිතූ ප්‍රතිඵලයක්
  • වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර
  • කොවිඩ් මර්ධන එන්නත්
  • කොවිඩ් 19

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka