උම්බලකඩ – කරවල කර්මාන්තයේ සංවර්ධනයට සහ ව්‍යවසායකයින් සව්බලගැන්වීමට ව්‍යාපෘතියක් ඇරඹේ

උම්බලකඩ - කරවල  කර්මාන්තයේ සංවර්ධනයට සහ ව්‍යවසායකයින් සව්බලගැන්වීමට ව්‍යාපෘතියක් ඇරඹේ

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka